کلوپ کبوتران مسافتی رهنان اصفهان به مدیریت حاج مرتضی عابدی رنانی

مرتضی عابدی رنانی   ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۵

اولین مسابقه کوتاه کلوپ رهنان اصفهان درتاريخ 20 / ۱۲ / 96ازمبداهمدان به مقصد رهنان اصفهان بمسافت 370 کیلومتر هوایی ومسابقه متوسط ازمبداشهر بیجارکردستان به مقصد رهنان اصفهان بمسافت 510 کیلومتر هوایی باداوری جناب آقای عبدالله زمانی مدیرکلوپ مبارکه ونظارت آقايان حسین رعوفی مدیرکلوپ.مجلسی وجناب آقای اسماعیل کیماسی مدیرکلوپ.نجف اباد مهروسریال ورهاسازی شدندوبا تایم خوب برای شرکت کنندها نشستندافتخاری برای رهنان